fbpx

Smog

Smog är en typ av luftföroreningar. Ordet “smog” gjordes i början av 1900-talet som kombination av smoke och fog vilket hänvisar till rökig dimma, dess opacitet och lukt.

SYNLIGA LUFTFÖRORENINGAR

Denna typ av synlig luftförorening består av kväveoxider, svaveloxider, ozon, rök eller smutspartiklar och även mindre synliga partiklar såsom CFC (freoner). Smog från människan kommer från kolutsläpp, fordonsutsläpp, industriutsläpp, skogs- och jordbruksbränder samt fotokemiska reaktioner av utsläppen.

MODERN SMOG

Modern smog är en typ av luftförorening från fordonsutsläpp och industriell rök som reagerar i atmosfären med solljus för att bilda nya föroreningar som i kombination med de primära utsläppen bildar fotokemisk smog. Smogen är vanligtvis mycket giftig och kan orsaka allvarlig sjukdom, förkortat liv eller död.

Pollution smog
Pollution

Varför är det skadligt?

Effekten av att andas in partiklar har visats ge astma, lungcancer, andningssjukdomar, hjärt-och kärlsjukdom, för tidig födsel, fosterskador, låg födelsevikt och för tidig död. Inandning av PM2.5 – PM10 är förknippad med ökad risk för negativa graviditetsresultat, till exempel låg födelsevikt. PM2.5-exponering under graviditeten är också associerad med högt blodtryck hos barn.

Ökad nivå av fina partiklar i luften som en följd av luftförorening “är konsekvent och oberoende av de allvarligaste effekterna, inklusive lungcancer och annan kardiopulmonell dödlighet”. PM-förorening beräknas leda till att 22 000 – 52 000 dödsfall per år i USA och 3,2 miljoner dödsfall globalt per år.

Följdsjukdomar

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattade 2005 att finpartikelformig luftförorening (PM2.5) orsakar cirka 3% av dödligheten från hjärt-kärlsjukdom, ca 5% av dödligheten från luftstrupe, bronkit och lunga samt ca 1% av dödligheten från akut respiratoriska infektioner hos barn under 5 år. En studie från 2011 konstaterade att trafikutsläpp är den enda allvarligaste preventiva orsaken till hjärtinfarkt i allmänhet, orsaken till 7,4% av alla attacker.

WHO (The World Health Organization) estimerar att 4,6 miljoner människor dör varje år till en följd av luftföroreningar.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna